Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Statutární ředitel

obchodní společnosti DTS-Praha a.s., se sídlem Praha 6, Kralupská 40/553, PSČ 161 00, IČO: 250 63 693, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15055 (dále jen „Společnost“)

svolává
řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 19. 6. 2015 od 17.00 hodin v prostorách společnosti DTS-Praha, a.s., Křenova 1, 162 00 Praha 6.

Program:

 1. Zahájení, volba orgánu valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, ověřovatele zápisu);
 2. Projednání a schválení:
  a) Řádné účetní závěrky za rok 2014 a Zprávy o výsledku hospodaření společnosti
  b) Zprávy o vztazích za rok 2014
  c) Návrhu předsedy správní rady na rozdělení výsledku hospodaření
  d) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření.
 3. Závěr jednání.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:
K bodu 1:
Valná hromada schvaluje orgány valné hromady ve znění předloženém předsedou správní rady.

Zdůvodnění:
Návrh obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona, stanovy společnosti a z dosavadní praxe společnosti.

K bodu 2:

 1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 a Zprávu o výsledku hospodaření společnosti
 2. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích
 3. Valná hromada schvaluje návrh předsedy správní rady na rozdělení výsledku hospodaření.

Zdůvodnění:
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

V Praze dne 17. 5. 2015


Ing. Cyril Poukar
statutární ředitel