Pozvánka na valnou hromadu

Statutární ředitel

obchodní společnosti DTS-Praha a.s., se sídlem Praha 6, Kralupská 40/553, PSČ 161 00, IČO: 250 63 693, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15055 (dále jen „Společnost“)

 

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

 

která se bude konat dne 29. 6. 2016 od 17.00 hodin v prostorách společnosti DTS-Praha, a.s., Křenova 1, 162 00 Praha 6.

 

Program:

 

  1. Zahájení, volba orgánu valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, ověřovatele zápisu);
  2. Projednání a schválení:
  3. Řádné účetní závěrky za rok 2015 a Zprávy o výsledku hospodaření společnosti
  4. Zprávy o vztazích za rok 2015
  5. Návrhu předsedy správní rady na rozdělení výsledku hospodaření
  6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření.
  7. Závěr jednání.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:

 

K bodu 1:

Valná hromada schvaluje orgány valné hromady ve znění předloženém předsedou správní rady.

Zdůvodnění:

Návrh obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona, stanovy společnosti a z dosavadní praxe společnosti.

 

K bodu 2:

  1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a Zprávu o výsledku hospodaření společnosti
  2. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích
  3. Valná hromada schvaluje návrh předsedy správní rady na rozdělení výsledku hospodaření.

 

Zdůvodnění:

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

 

V Praze dne 23. 5. 2016

Ing. Cyril Poukar

 statutární ředitel