Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Statutární ředitel

obchodní společnosti DTS-Praha a.s., se sídlem Praha 6, Kralupská 40/553, PSČ 161 00, IČO: 250 63 693, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15055 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 28. 6. 2019 od 17.00 hodin v prostorách společnosti DTS-Praha, a.s., Křenova 1, 162 00 Praha 6.

Program:

 1. Zahájení, volba orgánu valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů);
 2. Projednání a schválení: 
  1. Řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně zprávy auditora a Zprávy o výsledku hospodaření společnosti
  2. Zprávy o vztazích za rok 2018
  3. Návrhu předsedy správní rady na rozdělení výsledku hospodaření
  4. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření.
  5. Určení auditora na období roku 2019.
 3. Závěr jednání.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:

 

K bodu 1:

Valná hromada schvaluje orgány valné hromady ve znění předloženém předsedou správní rady.

Zdůvodnění:

Návrh obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona, stanovy společnosti a z dosavadní praxe společnosti.

K bodu 2:

 1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 včetně zprávy auditora a Zprávu o výsledku hospodaření společnosti.
 2. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích za rok 2018.
 3. Valná hromada schvaluje návrh předsedy správní rady na rozdělení výsledku hospodaření.
 4. Valná hromada schvaluje auditora pro období roku 2019.

 

Zdůvodnění:

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s českými účetními předpisy.

 

V Praze dne 20. 5. 2019

 

Ing. Cyril Poukar

 statutární ředitel